Προσοχή: Η πρόσκληση συμμετοχής ματαιώθηκε. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό συνημμένο αρχείο.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την επιλογή αναδόχου εφαρμογής επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές των Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2020.

Υπολογίζεται να προστατευτούν συνολικά 796.000 ελαιόδεντρα (180.000 στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Πόρου και 616.000 στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων) και να ψεκαστούν συνολικά το ήμισυ αυτών, δηλαδή 398.000 ελαιόδεντρα (90.000 στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Πόρου και 308.000 στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων) με έως και τρεις και τρία δέκατα (3,3) επεμβάσεις από εδάφους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 149.832,67€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ήτοι 120.832,80€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 28.999,87€.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκαζόμενο δέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη τιμή, ήτοι 0,092€, και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 1/2020 διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και μέχρι τις 15-10-2020.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, ύστερα από προθεσμία πέντε (5) ημερών, από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

18-5-2020

18-5-2020

23-5-2020
και ώρα 15:00μμ

28-5-2020
και ώρα 10:00πμ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α συστήματος 91775, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, και προσκομίζονται κατά περίπτωση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ.Κ. 185 45, Πειραιάς, 5ος όροφος).

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του Παραρτήματος Ι της αρ. 1/2020 Διακήρυξης.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του Παραρτήματος Ι της αρ. 1/2020 Διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με αρ. 1/2020 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 20PROC006579750 και Α/Α συστήματος 89555) της Δ/νσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής – Τμήμα Προμηθειών.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 312,16 KB18/08/21 10:17:03
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ PDF 191,60 KB18/08/21 10:17:03