Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:30 μ.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη μειοδοτών σε έξι (6) νέα κατεπείγοντα δρομολόγια που έμειναν αδιάθετα από την υπ΄αριθμ. 26703 / 20-3-2017 ανακοίνωσή μας και που προέκυψαν μετά την προκήρυξη των διαγωνισμών, έως την 30-06-2017, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 και ύστερα από  την υπ’ αρ 701/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΧΣ17Λ7-Ψ5Ν).

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ.Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τον πίνακα των δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 122,30 KB18/08/21 03:02:38