Την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 μ.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοτικών Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας  Ανατολικής Αττικής από 12-3-2019 έως 13-06-2019, για την κάλυψη των αναγκών της υποχρεωτικής διεξαγωγής του αντικειμένου της κολύμβησης, όπως αυτή καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3923/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ε4Η7Λ7-Σ66).

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα  συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί το αρχείο της ανακοίνωσης με τα στοιχεία των δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 843,40 KB18/08/21 07:17:12