Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:30 π.μ., κατόπιν της  υπ’ αρ. 2435/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δέκατου εβδόμου του Ν.4286/2014, για την ανάθεση δεκαπέντε (15) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, που προέκυψαν μετά την προκήρυξη του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) (7/2018 Διακ).

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τον πίνακα των δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 773,90 KB18/08/21 06:33:04