Η Περιφέρεια Αττικής
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Ανακοινώνει

ότι την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 09:30 π.μ., κατόπιν της  υπ’ αρ. 2217/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΩΔ6Τ7Λ7-90Ζ), θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 13 του Ν.2286/1995 (απολύτως παρόμοια διάταξη είναι και αυτή του Ν.4412/2016, άρθρο 32, παρ. 2α) για την ανάθεση 19 αδιάθετων δρομολογίων για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές στον 4ο Επιμέρους Διαγωνισμό της ΠΕΑΑ (7/2018 Διακ).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τον πίνακα των δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 756,96 KB18/08/21 06:32:06