Ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα 10/9/2018 και ώρα 9:30 πμ κατόπιν της υπ. αρ. 2218/2018 (ΑΔΑ:Ω0ΩΘ7Λ7-ΕΕΘ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/2015 για την ανάθεση πέντε (5) άγονων δρομολογίων για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές στον 4ο Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Δ/ξη 3/2018) έως τις 30-6-2019 το αργότερο.

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τα στοιχεία των δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 859,71 KB18/08/21 06:32:14