Ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 09:30 π.μ., ύστερα από την με αρ. 2220/2018 (ΑΔΑ: 7Τ777Λ7-ΘΘΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση, για την ανάθεση αδιάθετων δρομολογίων για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές στο πλαίσιο του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Νήσων (Διακήρυξη 5/2018) έως την 30-06-2019, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995 (Α’ 19).

Ακολουθεί η Ανακοίνωση με τον πίνακα των δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 113,24 KB18/08/21 06:31:51