Ανακοινώνουμε ότι τη Δευτέρα 10/09/2018 και ώρα 09:30 π.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με  την υπ’ αρ. 2219/2018 (ΑΔΑ:ΨΧΟΡ7Λ7-6ΦΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την ανάθεση των αδιάθετων δρομολογίων με α/α 55, 75, 81 έως την 30-06-2019, για τα οποία δεν υποβλήθηκε προσφορά στον 4ο Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε Πειραιά. (2/2018 Διακ/ξη).

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα κάτωθι δρομολόγια να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λεωφ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Παρακάτω επισυνάπτονται η Ανακοίνωση με τον πίνακα δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 606,49 KB18/08/21 06:31:43