Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 09:30 π.μ., κατόπιν της  υπ’ αρ. 2436/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: Ψ3Φ67Λ7-ΧΤΚ), θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση δώδεκα (12) αδιάθετων δρομολογίων για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές στον 4ο Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε.Α.Α. (7/2018 Διακ.), ούτε στην υπ΄αριθμ. 171497/7-9-2018 ανακοίνωση διενέργειας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 21 του Ν. 4463/2018 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/20-9-2018) και με την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί  η κατάργηση των δρομολογίων με α/α 301 & 302 της διακήρυξης 7/2018.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί το αρχείο της ανακοίνωσης με τα στοιχεία των δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 778,28 KB18/08/21 06:51:31