Ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 09:30 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση ενός (1) αδιάθετου δρομολογίου (αρ. 53) για το οποίο δεν υποβλήθηκαν προσφορές στον 3ο Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε.Δ.Α. (3/2017 Διακ.) έως την 30-06-2018 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) και ύστερα από  την υπ’ αρ. 2302/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Επισημαίνεται ότι από την ανωτέρω διαδικασία θα υπογραφούν συμβάσεις με ισχύ μέχρι τις 30-6-2018, υπό την αίρεση ότι σε περίπτωση που ολοκληρωθεί ο 4ος Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε.Δ.Α. και υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις νωρίτερα από την ανωτέρω ημερομηνία, αυτές λύονται αυτοδίκαια.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 817,98 KB18/08/21 03:42:26