Ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη 13/05/2021 και ώρα 12:30 μ.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2020-2021, για τα αριθ. 55 και 62 άγονα δρομολόγια της αριθ. 03/2019 πρόσκλησης της Δ/νσης Οικονομικών
ΠΕΝΤΑ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2, τελ.εδάφιο του άρθρου 33 του Ν.4713/2020 (ΦΕΚ 147/Α/29-7-2020) και ύστερα από την με αριθ. 776/2021 (ΑΔΑ: ΩΦ2Λ7Λ7-4ΥΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και την
με αριθ. 826/2021 (ΑΔΑ: ΨΞ577Λ7-09Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια όπως αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής (κτίριο 240Α, Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα, ισόγειο).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 247,69 KB19/08/21 09:25:31