Ανακοινώνουμε ότι τη Δευτέρα 01/04/2019 και ώρα 09:30 π.μ. θα διενεργηθεί  διαπραγμάτευση τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης της Π.Ε. Πειραιά  της Περιφέρειας Αττικής, για το άγονο δρομολόγιο με α/α 16 στα κολυμβητήρια για το διδακτικό αντικείμενο της κολύμβησης του γ΄ τριμήνου για το σχολικό έτος 2018-2019, που προέκυψε μετά τη Δ/ξη  2/2018 του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε Πειραιά στο πλαίσιο του ΔΣΑ

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα κάτωθι δρομολόγια να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λεωφ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Παρακάτω επισυνάπτονται η Ανακοίνωση με τον πίνακα δρομολογίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 597,63 KB18/08/21 07:42:25