Ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη 20/01/2021 και ώρα 09:30 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για το με α/α 29 άγονο δρομολόγιο της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και ύστερα από την με αρ. 2703/2020 (ΑΔΑ: ΩΛΓ57Λ7-ΒΕΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για το δρομολόγιο του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 80-88, Διεύθυνση Οικονομικών, 3ος όροφος) και να υποβάλλουν κλειστό και σφραγισμένο φάκελο που θα περιλαμβάνει την οικονομική τους προσφορά, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 347,65 KB19/08/21 08:22:33