Την Τετάρτη  18 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:30,  κατόπιν της  υπ’ αρ. 2637/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΘΡΠ7Λ7-ΦΒΒ), θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση δεκαεπτά (17) νέων δρομολογίων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής έως τις 30-06-2018, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τον πίνακα των δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 498,88 KB18/08/21 03:52:34