Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 05/02/2019 και ώρα 09:30 π.μ. θα διενεργηθεί  διαπραγμάτευση τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση των  κολυμβητηρίων για το διδακτικό αντικείμενο της κολύμβησης του Γ΄ τριμήνου σχολικού έτους 2018-2019 τα οποία προέκυψαν μετά τη Διακ/ξη 2/2018 του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε Πειραιά.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα κάτωθι δρομολόγια να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λεωφ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί η Ανακοίνωση με τον πίνακα δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 756,84 KB18/08/21 07:23:33