Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 05 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ., κατόπιν των υπ’ αρ. 109/2019 και 220/2019 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα κολυμβητήρια για το β΄ και γ’ τρίμηνο, της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών που εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες.

Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση με τους πίνακες δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 446,18 KB18/08/21 07:23:55