Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Την Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 09:30 π.μ., τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά, σε διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής, χωρίς δημοσίευση, για την ανάθεση δύο νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, που προέκυψαν μετά την προκήρυξη του 4ο Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Διακήρυξη 4/2018).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τα στοιχεία των δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 349,96 KB18/08/21 06:46:18