Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 πμ., κατόπιν της με αρ. 2445/2018 (ΑΔΑ: 7ΤΛΤ7Λ7-1ΨΥ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση, για την ανάθεση δύο νέων δρομολογίων τα οποία προέκυψαν μετά την προκήρυξη του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Νήσων (Διακήρυξη 5/2018) έως την 30-06-2019 και για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές στο πλαίσιο της από 11-9-2018 διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου δέκατο έβδομο του ν. 4286/2014 (Α’ 194).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τα στοιχεία των δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 98,34 KB18/08/21 06:35:01