Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 27/11/2018 και ώρα 9:30 π.μ. κατόπιν της υπ. αρ. 3375/2018 (ΑΔΑ:ΩΗ2Μ7Λ7-2ΑΥ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 4286/2014 για την ανάθεση δύο (2) νέων δρομολογίων τα οποία προέκυψαν μετά την προκήρυξη του 4ο Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Δ/ξη 3/2018).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τα στοιχεία των δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 859,83 KB18/08/21 07:04:33