Ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή 05.05.2017 και ώρα 12:00 π.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση για την ανάθεση είκοσι οχτώ (28) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών της υποχρεωτικής διεξαγωγής του αντικείμενου της κολύμβησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για κάποιο/α δρομολόγιο/α, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λεωφ. Συγγρού 15-17 , 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τον πίνακα των δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 268,42 KB18/08/21 03:10:30