Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Την Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ., τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά, σε διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής, χωρίς δημοσίευση, για την ανάθεση έξι νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, που προέκυψαν μετά την προκήρυξη του 4ο Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Διακήρυξη 4/2018). 

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τον πίνακα των δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 361,48 KB18/08/21 06:32:56