Ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη 15/11/2017 και ώρα 12:00 θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση εκτέλεσης νέου δρομολογίου, η ανάγκη του οποίου προέκυψε μετά την προκήρυξη των επιμέρους σχετικών διαγωνισμών  της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (1/2016, 2/2016 και 1/2017 Διακ.) έως την 30-06-2018, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017)  και ύστερα από την αριθ. 2977/2017   Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Επισημαίνεται ότι από την ανωτέρω διαδικασία θα υπογραφεί σύμβαση με ισχύ μέχρι τις 30-06-2018, υπό την αίρεση ότι σε περίπτωση που ολοκληρωθεί ο 4ος Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών και υπογραφεί η σχετική σύμβαση νωρίτερα από την ανωτέρω ημερομηνία, αυτή λύεται  αυτοδίκαια.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για το  δρομολόγιο του συνημμένου πίνακα,  να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λεωφ.Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).                                                          

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 692,58 KB18/08/21 04:00:52