Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Την Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 09:30 π.μ., τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά, σε διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής, χωρίς δημοσίευση, για την ανάθεση ενός νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, που προέκυψε μετά την προκήρυξη του 4ο Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Διακήρυξη 4/2018).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τα στοιχεία του δρομολογίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 345,21 KB18/08/21 06:59:04