Ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή 31.03.2017 και ώρα 13.30 π.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση για την ανάθεση εβδομήντα (70) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών της υποχρεωτικής διεξαγωγής του αντικείμενου της κολύμβησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για κάποιο/α δρομολόγιο/α, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λεωφ. Συγγρού 15-17 , 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 303,92 KB18/08/21 03:01:55