Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 πμ, ύστερα από  την με αρ. 2832/2018 (ΑΔΑ: ΨΓΛΚ7Λ7-ΨΨΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση, για την ανάθεση νέων δρομολογίων τα οποία προέκυψαν μετά την προκήρυξη του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Νήσων (Διακήρυξη 5/2018) έως την 30-06-2019, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α’ 159), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν. 4563/2018 (Α’ 169).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 104,40 KB18/08/21 06:46:58