Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ., ύστερα από την με αρ. 2430/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση, για την ανάθεση νέων δρομολογίων τα οποία προέκυψαν μετά την προκήρυξη του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Νήσων (Διακήρυξη 5/2018) έως την 30-06-2019, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου δέκατο έβδομο του ν. 4286/2014 (Α’ 194).

Ακολουθεί η Ανακοίνωση με τον πίνακα δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 99,23 KB18/08/21 06:33:01