Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 11/09/2018 και ώρα 12:30μ.μ θα διενεργηθεί  διαπραγμάτευση τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με  την υπ’ αρ. 2442/2018  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την ανάθεση των νέων δρομολογίων με α/α 87, 88, που προέκυψαν μετά την  Δ/ξη 2/2018 του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού για την Π.Ε. Πειραιά στο πλαίσιο του ΔΣΑ, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος  2018-2019.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα κάτωθι δρομολόγια να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λεωφ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί η Ανακοίνωση με τον πίνακα δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 411,69 KB18/08/21 06:33:00