Ανακοινώνουμε ότι τη Δευτέρα 01/04/2019 και ώρα 09:30 π.μ. θα διενεργηθεί  διαπραγμάτευση τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση του νέου δρομολογίου με α/α 95 καθώς και τα άγονα δρομολόγια με α/α 55, 87, 94 και 93 που προέκυψαν μετά την  Δ/ξη 2/2018 του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Πειραιά στο πλαίσιο του ΔΣΑ, έως τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα κάτωθι δρομολόγια να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λεωφ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί η Ανακοίνωση με τους πίνακες των δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 784,97 KB18/08/21 07:42:23