Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση των άγονων δρομολογίων και ενός νέου δρομολογίου που προέκυψε μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρεια Αττικής.

Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00 π.μ., κατόπιν των  υπ’ αρ. 2437/2018, 2448/2018 και 2713/2018 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 (παρ. 2 εδ. γ) του Ν. 4415/2016 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 21 του Ν. 4563/2018, για τα δρομολόγια που εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια των συνημμένων πινάκων, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί το αρχείο της ανακοίνωσης με τα στοιχεία των δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 618,93 KB18/08/21 06:41:22