Ανακοινώνουμε ότι τη Δευτέρα 05/10/2020 και ώρα 10:30 π.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2020-2021, για τα αριθ. 6 και

116 άγονα δρομολόγια της αριθ. 1/2020 πρόσκλησης της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕΝΤΑ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2, τελ.εδάφιο του άρθρου 33 του Ν.4713/2020 (ΦΕΚ 147/Α/29-7-2020) και ύστερα από την με αριθ. 1734/2020 (ΑΔΑ:Ω85Γ7Λ7-ΩΗ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για το/α  δρομολόγιο/α του συν/νου πίνακα της αριθ..735239/ 01-10-2020 ανακοίνωσης της ΠΕΝΤΑ,  να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής (κτίριο 240Α, Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα, ισόγειο).