Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δύο (2) νέων δρομολογίων, (α/α 108 και 109), τα οποία προέκυψαν μετά την προκήρυξη της υπ’ αρ. 3/2018 Διακήρυξης του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, για το σχολικό έτος 2018-2019.    

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα αναφερόμενα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 207,26 KB18/08/21 06:56:07
ΤΕΥΔ DOC 127,00 KB18/08/21 06:56:07