Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:30 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για τα νέα δρομολόγια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, για το σχολικό έτος 2018-2019. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 207,03 KB18/08/21 06:32:52
ΤΕΥΔ DOC 131,00 KB18/08/21 06:32:52