Ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή 17/2/2017 και ώρα 11:30 θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής στα κολυμβητήρια για το διδακτικό αντικείμενο της κολύμβησης και για τα νέα δρομολόγια που προέκυψαν μετά την προκήρυξη των σχετικών διαγωνισμών, σύμφωνα με την ύπ΄αριθμ. 229/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα κάτωθι δρομολόγια να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λεωφ.Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής), σύμφωνα και με το άρθρο 63 του Ν. 4415/2016.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης καλούνται να συμπληρώσουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Ακολουθεί το έγγραφο της Ανακοίνωσης με τον πίνακα των δρομολογίων και το έντυπο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 1,43 MB18/08/21 02:51:15