Ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω, για την κάλυψη των αναγκών της υποχρεωτικής διεξαγωγής του αντικειμένου της κολύμβησης, όπως αυτή καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο προέκυψε μετά την προκήρυξη των σχετικών διαγωνισμών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και με διάρκεια ισχύος έως 30-06-2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1075/2017 (ΑΔΑ: 7Χ857Λ7-9Σ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).