Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας 2021», προϋπολογισμού 259.932,40 € (με ΦΠΑ), τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

  1. LM CONSTRUCTION AKTE (ΜΕΕΠ: 23923) με τους συνεργάτες τους
  2. ZITAKAT ATEΒΕ (ΜΕΕΠ: 18322) με τους συνεργάτες τους
  3. ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ (ΜΕΕΠ: 21254) με τους συνεργάτες τους

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η: 2/4/2021 και ώρα 14.00.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 80-88, 117 41, Αθήνα στον 5ο όροφο.

Η Πρόσκληση εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 635/2021 Απόφαση Ο.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 543,14 KB19/08/21 09:02:52