Προσκαλούμε τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου/-ων για την προμήθεια βασικού ξενοδοχειακού  και οικιακού  εξοπλισμού  της πράξης «Ανέγερση νέας διώροφης οικοδομής με υπόγειο, δώμα και στέγη, με λειτουργία ως στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική  υστέρηση» με κωδικό ΟΠΣ 5002051, να καταθέσουν οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Παράρτημα  ΙΙ).

Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος) την Τετάρτη 21-11-2018 και ώρα 11:00 π.μ. (αλλαγή ημερομηνίας), όπου οι οικονομικοί φορείς θα καταθέσουν την εν λόγω οικονομική προσφορά, καθώς και Έναρξη Επιτηδεύματος (αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση) ή Πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ (σε περίπτωση νομικών προσώπων).

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 825,67 KB18/08/21 06:59:25
ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ PDF 425,59 KB18/08/21 06:59:25