ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

τους  οικονομικούς  φορείς  που  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στη  διαδικασία   της  διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου/-ων για την  προμήθεια  ειδών  και  παροχή  υπηρεσιών για τη διοργάνωση τριών (3) αθλητικών εκδηλώσεων αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α., ως εξής:    

                         

ΟΜΑΔΑ Γ΄- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ, ΚΥΠΕΛΛΩΝ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ

Α) Για τον 3ο Ημιμαραθώνιο Ωρωπού-Oropos Seaside Race, ο οποίος θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο 2018.

Β) Για τους Πανελλήνιους αγώνες SpecialOlympics στο άθλημα Ιππικής δεξιοτεχνίας, οι οποίοι  θα διεξαχθούν  στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής τον Δεκέμβριο 2018.

Γ) Για  την  εβδομάδα  Αστυνομικού Αθλητισμού, που θα διεξαχθεί  10-16  Δεκεμβρίου 2018  στην  Π.Ε. Ανατ. Αττικής.

  ( Προϋπολογισμός 10.036,62€ με  Φ.Π.Α. )

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Για τους Πανελλήνιους αγώνες SpecialOlympics στο άθλημα Ιππικής δεξιοτεχνίας, οι οποίοι  θα διεξαχθούν  στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής τον Δεκέμβριο 2018.

  ( Προϋπολογισμός  372,00€  με  Φ.Π.Α. )

– ΟΜΑΔΑ Ζ΄- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

Για τους Πανελλήνιους αγώνες SpecialOlympics στο άθλημα Ιππικής δεξιοτεχνίας, οι οποίοι  θα διεξαχθούν  στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής τον Δεκέμβριο 2018.

( Προϋπολογισμός  461,28€  με  Φ.Π.Α. )

Κριτήριο ανάθεσης θα  είναι  η  πλέον συμφέρουσα  από  οικονομική  προσφορά βάσει τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη τιμή ανά ΟΜΑΔΑ και καλύπτονται  οι  όροι  της  υπ. αρ. 9/2018  Διακήρυξης  Ηλεκτρονικού  άνω των  ορίων  Διαγωνισμού  για  την   παροχή   υπηρεσιών  και   προμήθεια  ειδών  για   την  πραγματοποίηση πολιτιστικών  και  αθλητικών εκδηλώσεων  Π.Ε.Α.Α.  οικονομικού  έτους  2018  (ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003436456,  ΕΣΗΔΗΣ: 61602).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι την πραγματοποίηση  των  ανωτέρω  εκδηλώσεων. Επισημαίνεται  ότι  σύναψη σύμβασης απαιτείται, εφόσον το ποσό της ανάθεσης υπερβεί το ποσό των 2.500,00€ χωρίς τον Φ.Π.Α..

Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής  Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για  το οικονομικό  έτος 2018, Ε.Φ.05072, ΚΑΕ 0844  «Εκθέσεις,  οργάνωση  συνεδρίων  και  πολιτιστικών εκδηλώσεων».

Η  διαπραγμάτευση  θα  πραγματοποιηθεί  ενώπιον  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος) στις 18-09-2018  και  ώρα 11:00 π.μ., όπου  οι οικονομικοί φορείς  θα  καταθέσουν  την  οικονομική  τους προσφορά  και  κατόπιν  έκδοσης  σχετικής     απόφασης από την ανωτέρω, θα καταθέσουν στην υπηρεσία κλειστό φυσικό φάκελο με δικαιολογητικά  κατακύρωσης,  όπως  αυτά  προβλέπονται  στην  υπ. αριθμ.9/2018  Διακήρυξη  Ηλεκτρονικού  άνω των  ορίων  Διαγωνισμού  της  Π.Ε.Α.Α.. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 582,66 KB18/08/21 06:31:44