Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Την Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ., τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά, σε διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής, χωρίς δημοσίευση, για την ανάθεση τριών νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, που προέκυψαν μετά την προκήρυξη του 4ο Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Διακήρυξη 4/2018).

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 82,91 KB18/08/21 06:44:10