Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:45 μ.μ., κατόπιν της  υπ’.αρ. 2417/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:7ΥΑΘ7Λ7-1Τ3), θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση είκοσι πέντε (25) αδιάθετων δρομολογίων για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές στον 3ο Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε.Α.Α. (9/2017 Διακ.), ούτε στις από 8-9-2017 & 20-9-2017 διαπραγματεύσεις, έως τις 30-06-2018, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ114/τ.Α΄/4-8-2017) και με την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί  η τροποποίηση των δρομολογίων με α/α 374, 375, 377 & 380 της διακήρυξης 9/2017.

Επισημαίνεται ότι από την ανωτέρω διαδικασία θα υπογραφούν συμβάσεις με ισχύ μέχρι τις 30-6-2018, υπό την αίρεση ότι σε περίπτωση που ολοκληρωθεί ο 4ος Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε.Α.Α. και υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις νωρίτερα από την ανωτέρω ημερομηνία, αυτές λύονται αυτοδίκαια.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ.Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 699,64 KB18/08/21 03:47:24