Ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση επτά (7) αδιάθετων δρομολογίων για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές στον 3ο Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε. Νήσων (Διακήρυξη 3/2017) έως την 29-06-2018 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) και ύστερα από  τις υπ’ αρ. 2304/2017 (ΑΔΑ: ΨΔΥΔ7Λ7-ΩΜΖ) και 2310/2017 (ΑΔΑ: ΨΜΘ17Λ7-ΖΩΠ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Επισημαίνεταιότι από την ανωτέρω διαδικασία θα υπογραφούν συμβάσεις με ισχύ μέχρι τις 29-6-2018, υπό την αίρεση ότι σε περίπτωση που ολοκληρωθεί ο 4ος Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε. Νήσων και υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις νωρίτερα από την ανωτέρω ημερομηνία, αυτές λύονται αυτοδίκαια.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 98,58 KB18/08/21 03:47:32