Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών του με α/α 113 νέου δρομολογίου, το οποίο προέκυψε μετά την προκήρυξη της υπ’ αρ. 3/2018 Διακήρυξης του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, και με διάρκεια ισχύος έως 30-06-2019.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για το αναφερόμενο δρομολόγιο του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθoύν τα σχετικά αρχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 192,19 KB18/08/21 07:21:04
ΤΕΥΔ DOC 126,50 KB18/08/21 07:21:04
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ DOC 39,00 KB18/08/21 07:21:04