Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 30/5/2017 και ώρα 11:00 πμ θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δευτ/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Δυτικής Αττικής για 5 μέρες για δρομολόγιο κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2017, σύμφωνα με την υπ. αρ. 1286/2017 (ΑΔΑ:ΨΙΖ77Λ7-ΜΟΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί η Ανακοίνωση με τα στοιχεία του δρομολογίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 640,68 KB18/08/21 03:16:17