Ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα 10/09/2018 και ώρα 09:30 κατόπιν της υπ΄ αριθ.2222/2018 (Α_Α: 6ΒΨΔ7Λ7-ΒΔΝ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παραγρ. 13 του Ν.2286/1995, για την ανάθεση ενός (1) αδιάθετου –άγονου δρομολογίου για το οποίο δεν υποβλήθηκε προσφορά στον 4ο Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (3/2018 Διακ.) έως την 30-06-2019.

Επισημαίνεται ότι από την ανωτέρω διαδικασία θα υπογραφεί σύμβαση με ισχύ μέχρι τις 30-06-2019, υπό την αίρεση ότι σε περίπτωση που προκηρυχθεί και ολοκληρωθεί 5ος Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών και υπογραφούν συμβάσεις νωρίτερα από την ανωτέρω ημερομηνία, αυτές λύονται αυτοδίκαια.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για το δρομολόγιο του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λεωφ.Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο με τα στοιχεία του δρομολογίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 153,13 KB18/08/21 06:32:05