Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Την Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 09:30 π.μ., τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά, σε διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής, χωρίς δημοσίευση, για την ανάθεση ενός άγονου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, για το οποίο δεν υποβλήθηκε προσφορά στον 4ο Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Διακήρυξη 4/2018).

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 343,60 KB18/08/21 06:45:58