Ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη 01 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ., θα διενεργηθεί επαναληπτική διαπραγμάτευση τιμής, κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 63, παρ. 2 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/6-9-2016), για το δρομολόγιο του συνημμένου πίνακα, για το οποίο δεν κατατέθηκε καμία προσφορά κατά την προηγούμενη διαπραγμάτευση τιμής, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Περιστερίου, αρμοδιότητας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, το οποίο προέκυψε μετά την προκήρυξη του 3ου Επιμέρους διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών στα πλαίσια του ΔΣΑ, χρονικής διάρκειας έως 30/06/2018 ή μέχρι την ολοκλήρωση του 4ου Επιμέρους διαγωνισμού  μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια του ΔΣΑ. Η διαπραγμάτευση τιμής θα διενεργηθεί κατόπιν της υπ’ αρ. 2745/2017 (ΑΔΑ: Ω5ΗΖ7Λ7-Η4Ι) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για το δρομολόγιο του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση και το έντυπο ΤΕΥΔ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 102,83 KB18/08/21 03:55:17
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ DOC 239,00 KB18/08/21 03:55:44