Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ., θα διενεργηθεί 1η επαναληπτική διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για το με α/α 102 δρομολόγιο για το οποίο δεν κατατέθηκε καμία προσφορά στα πλαίσια της Δ/ξης 3/2018 του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών στα πλαίσια του ΔΣΑ, για το σχολικό έτος 2018-2019. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για το αναφερόμενο δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 199,03 KB18/08/21 06:55:54
ΤΕΥΔ DOC 127,00 KB18/08/21 06:55:54