ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 24-25/11/19 στην τοπική κοινότητα Κινέττας», προϋπολογισμού 15.282.258,07 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ 2310/2020 Απόφασης, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 24-25/11/19 στην τοπική κοινότητα Κινέττας», τους κάτωθι οικονομικούς φορείς :

  1. ΑΑΓΗΣ Α.Ε.
  2. ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.
  3. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ
  4. ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ
  5. ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ
  6. ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η: 26/11/2020 και ώρα 14.00.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 80-88, 117 41, Αθήνα στον 5ο όροφο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 571,95 KB19/08/21 07:53:13