Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την υπ’ αρ. 732/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) και την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11/03/2020 (ΦΕΚ 55/Α΄/11.03.2020), για την προμήθεια 500.000 τεμαχίων προστατευτικών μασκών για τις ανάγκες των υπαλλήλων όλων των Υπηρεσιών Π.Α., συμπεριλαμβανομένων και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης και ΚΕΣΥ αρμοδιότητάς της και των πολιτών της Π.Α. που απασχολούνται σε υπηρεσίες αντιμετώπισης της νόσου COVID -19, συνολικού προϋπολογισμού 390.080,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά.

Η οικονομική προσφορά, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνάει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, θα πρέπει να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έως την Δευτέρα 27/04/2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 124,02 KB18/08/21 10:04:03