Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς :

1.   ΛΑΚΩΝ  Α.Τ.Ε.(Α.Μ. 16627)

2.  ΤΕΚΑΤ   Α.Ε. (Α.Μ. 6679)

3.  3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (Α.Μ.19130)

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.(Α.Μ.21586)

5.    ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ      ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.(Α.Μ.12009)

6.   ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε(Α.Μ. 15382)

7.    ΑΑΓΗΣ Α.Ε.  (Α.Μ. 10288)

Αντικείμενο της Σύμβασης «Εκτροπή χειμάρρου Αγίας Αικατερίνης και Διευθέτηση χειμάρρου Σούρες Θριασίου Πεδίου». Προϋπολογισμός: 8.830.000,00 € (πλεον Φ.Π.Α.).

Τόπος αντικειμένου του Έργου: Αττική (κωδικός NUTS: EL300),  Δυτική Αττική (κωδικός NUTS: EL306).

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11/5/2018, Ημέρα Παρασκευή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 23/5/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 30/5/2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 944,21 KB18/08/21 06:01:52