Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με ανοιχτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 και με το σύστημα υποβολής προσφοράς των διαγωνιζομένων με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου: «Άμεση αποκατάσταση βλαβών και επικινδύνων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ» (ΣΑΕΠ 085, κωδικός έργου 2013ΕΠ08500068 ως υποέργο), προϋπολογισμού: 2.000.000,00 € (με ΦΠΑ).


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης : www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 191937).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 26-09-2022 ώρα 10:00 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 30-09- 2022 ώρα 10:00 π.μ. 

Εφ όσον ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως την 16-09-2022 αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης το αργότερο στις 22-09-2022. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 88,01 KB08/09/22 09:28:21